3 วันเกิด ดว ง ชีวิ ตกำ ลังจ ะพบ เจอ โชค ใหญ่ ต่ อจา กนี้ จะร วยม าก

อังคาร มีเพื่อนสมัยเรียนช่วยเหลือเ รื่องหาเ งินทุนหรือหุ้นส่วนเข้ามาคุยเ รื่องธุรกิจ …

Read More

4 วันเกิด เ ต รีย ม ถูก รา งวัล ให ญ่ เงิ นทอ งไหล มาเ ทมา

วันอังคาร ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเป็นสำคัญมีเกณฑ์เสียเงินมากกว่าได้เงินมีเกณฑ์ที่จะทำ ให้คุณต้องหมุนเงินกะทันหันจนแทบล้มป่วยเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันโผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียร์ รีบสะสาง แต่หลัง …

Read More

4 ราศี ดว งช ะตา เปิ ดท าง จ ะ รว ยแบ บยั งไ ม่ทั น ตั้ ง ตั ว

ราศีกรกฎ ปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่าย แม้ดูไม่กระตือรือร้นนักมองดูไปเรื่อยสบาย เหมือนไม่ ยินดียินร้ …

Read More

5 ปีนักษัตร เ ดือ นห น้า นี้จ ะมี โช ค ล าภ มี เกณ ฑ์ ได้ เงิ นล้ าน

5 ปีกุน สำหรับชาวปีกุน ก่อนหน้านี้ของท่านนั้นเป็นช่วงขาลงอย่างมาก ทั้งยังมีรายจ่าย …

Read More